Przejdź do głównej treści Przejdź do menu witryny

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z tym SPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.


Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. od podmiotu, który zawarł ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (dalej: SPAK Sp. z o.o.) z siedzibą w Szczecinie, pod adresem ul. Klonowica 3C, 71-241 Szczecin, NIP: 852- 225-29-92, numer REGON: 811907212, tel.: (91) 432 84 00, e-mail: sekretariat@spak.pl

Kto jest wyznaczony do zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w tym wymagań RODO w SPAK Sp. z o.o.?

Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@spak.pl, adres do korespondencji:
ul. Klonowica 3C, 71-241 Szczecin.

Jakie dane przetwarzamy?

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line;
 4. dane pracowników niezbędne do przetwarzania z punktu widzenia odrębnych przepisów;
 5. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o. (jeśli wyrażali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Do czego będziemy używać Państwa danych?

Państwa dane będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o.;
 3. w celu wykonania umowy zawartej ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot;
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szczecińskim Przedsiębiorstwie Autobusowym Klonowica Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku, realizacji zatrudnienia;
 5. w celach marketingowych produktów i usług Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o. (jeśli wyrazili państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o.,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Szczecińskim Przedsiębiorstwie Autobusowym Klonowica Sp. z o.o. (np. wystawienie faktury, realizacja zatrudnienia),
 3. prawnie uzasadniony interes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Szczecińskiemu Przedsiębiorstwu Autobusowemu Klonowica Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Szczecińskiemu Przedsiębiorstwu Autobusowemu Klonowica Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. jest legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o.?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.