search
launchOdniesienia do innych serwisów
Biuletyn Informacji Publicznej
  1. Strona Główna
  2. Aktualności
  3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019r. I 2020r..

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019r. I 2020r..

18 Opublikowano:
Wrz 2019
Autor:
Jolanta Wiśniewska

RADA NADZORCZA SPÓŁKI
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie
sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i 2020 r. oraz sporządzenia
elektronicznych sprawozdań z badania sprawozdania finansowego za dany rok

TERMIN REALIZACJI ZA ROK 2019: DO 13.03.2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZA ROK 2020: DO 12.03.2021 r.

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o firmie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i ich wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta.
4. Informację o doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w branży przedsiębiorstw transportowych, w tym przede wszystkim w badaniu spółek komunalnych realizujących zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
5. Proponowaną łączną cenę brutto (netto + Vat) za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badań sprawozdania finansowego.
6. Oświadczenie o gotowości do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, których przedmiotem będzie ocena sprawozdania finansowego.

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2019 i 2020 rok” na adres: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”
Sp. z o.o. ul. Klonowica 3c, 71-241 Szczecin.

TERMIN PRZYJMOWANIA OFERT UPŁYWA DNIA 18 października 2019 r. GODZ 14:30 LICZY SIĘ DATA WPŁYWU OFERTY.
Otwarcie ofert złożonych na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2019 i 2020 r. nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 października 2019r. godz. 12:00

Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy pod nr 91 432 84 11.